Бидний Зорилго


Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг ашиглах замаар нотариатын байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллийг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран үйлчлүүлэгчдэд үр ашигтай хүртээмжтэй шуурхай хүргэх.

Үйлчилгээний төрөлнотариатчид


noman
Хууль
Ч.ЭРДЭНЭБАЯР
+976 99111668
name@domain.com
noman
Хууль
П. ОТГОНЖАРГАЛ
+976 99111668
name@domain.com
noman
Хууль
н. ХОСЖАРГАЛ
+976 99111668
name@domain.com
noman
Хууль
Ч. ЭРДЭНЭБАЯР
+976 99111668
name@domain.com
500+
Үл хөдлөх худалдах
худалдан авах гэрээ
330+
Тээврийн хэрэгсэл худалдах
худалдан авах гэрээ
750+
Баримт бичгийн хуулбар
гэрчлэх
50+
Гарын үсгийн үнэн
зөвийг гэрчлэх

Хамтрагч байгууллагууд